Adatkezelő a Co-In-Cash Kft., a Socialight üzemeltetője.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Co-In-Cash Kft.

Az adatkezelő székhelye: 8600 Siófok, Tavasz utca 43.

Az adatkezelő e‐mail címe: hello@socialight.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 543 6574

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 14 09 311102

Az adatkezelő adószáma: 23140884-1-14

A Co-In-Cash Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy bármely tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

I. Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban Adatvédelmi Irányelvek) a Co-In-Cash Kft. által kiadott print, audio, illetve digitális kiadványok előfizetése és a megrendelt szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, konferenciák, tréningek (videó vagy rendezvény), kiállítások szervezése, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.
 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényes.
 3. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.
 4. Mind az Adatkezelési Irányelvek, mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosíthatóak oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.
 5. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Co-In-Cash Kft. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználók jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez, szolgáltatáshoz tartozó meghatározott helyen.

II. Alapelvek

 1. A Co-In-Cash Kft. a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. A Co-In-Cash Kft. kizárólag az ügyfél/felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél/felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges, a Co-In-Cash Kft. az érdekmérlegelés elve szerint kezel adatokat, azaz csak abban az esetben, amennyiben a cég joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 4. A Co-In-Cash Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
 5. A jelen Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az adatkezelésnek célja a szolgáltatás(ok) nyújtása és termék(ek) értékesítése, valamint az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás:
  1. az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;
  2. kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról, termékekről;
  3. ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;
  4. a szolgáltatás, termék testre szabásának elősegítése;
  5. a szolgáltatáshoz, termékhez kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
  6. külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
  7. vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
  8. rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások;
  9. tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok;
  10. harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.
 2.  A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing-hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
 3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 4. A Co-In-Cash Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági  reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
 6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 7. A felhasználói tevékenység megkönnyítése és a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

 IV. Webanalitika

 1. A Co-In-Cash Kft. tájékoztatja felhasználóit, hogy weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és a Google AdSense programokat használja.
 2. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Co-In-Cash Kft. weboldalára látogatók engedélyezik a Co-In-Cash Kft. részére a Google Analytics és Google AdSense programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Co-In-Cash Kft. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.
 3. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google AdSense programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.
 4. A Co-In-Cash Kft. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával a Co-In-Cash Kft. információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalait, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalakon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalakon és hova lépett be.
 5. A Co-In-Cash Kft. a Google AdSense program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni az AdSense szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Co-In-Cash Kft. weboldalaira látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Co-In-Cash Kft. hirdetésével találkozzanak. A Co-In-Cash Kft. a Google AdSense programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Co-In-Cash Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Co-In-Cash Kft. és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. A Google ide kapcsolódó adatkezelési szabályzatát itt olvashatja el: https://www.google.com/intl/hu/policies/

V. Korlátozások

 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

VI. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása
  1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.
  2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
  3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
  4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.
 2. Tájékoztatás kérése
  1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott szolgáltatással vagy termékkel összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a hello@socialight.hu címen.
  2. A Co-In-Cash Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Co-In-Cash Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
  1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
  2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 4. Hatósági jogorvoslat
  1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,http://www.naih.hu)

VII. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső) személyhez nem történik. Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

VIII. Külső szolgáltatók

A Co-In-Cash Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősülnek önállóan, illetve a Co-In-Cash Kft.-vel együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Szolgáltatást nyújtó cég neve: Mailerlite
Székhely: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania
E-mail: info@mailerlite.com
Továbbított adatok köre: név, e-mail cím
Továbbítás célja: eDM marketing, hírlevél küldése

Szolgáltatást nyújtó cég neve: Netlight Consulting Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b
E-mail: netlight@netlight.hu
Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám
Továbbítás célja: termék értékesítése és az ezzel kapcsolatos kommunikáció

 

Budapest, 2020. november